image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie Planowane wyłączenia PGE
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty
Informacje ogólne Stypendia i zasiłki szkolne ZFŚS Pracownicy młodociani

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Lipce Reymontowskie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Wnioski o stypendium szkolne można składać jeśli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia wynosi:

 • do 600 zł netto na osobę

Przy składaniu wniosków należy wykazać dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Termin składania wniosku

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 do 15 września danego roku szkolnego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty ul. Reymonta 24.

W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wniosek może być złożony po upływie wyżej wymienionych terminów, musi jednak zawierać uzasadnienie niezachowania tych terminów.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.
Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium szkolne dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Sposób udzielenia stypendium:

Pomoc materialna w formach całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania może być realizowana przez zwrot wydatków, po zaakceptowaniu przedstawionych odpowiednich rachunków/faktur wystawionych na wnioskodawcę.

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:

 1. faktury VAT,
 2. imiennych rachunków,
 3. imiennych biletów miesięcznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
 4. dowodów wpłaty,
 5. wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresach:

 1. Zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji od lipca roku, w którym składany jest wniosek do czerwca kolejnego roku;
 2. Internet oraz bilety autobusowe – od września roku, w którym składany jest wniosek do czerwca kolejnego roku.

Przykładowy katalog wydatków poniesionych na cele edukacyjne podlegające całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego:

 • Udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
 • Udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • Udział w organizowanych przez szkołę wyjściach (np. wycieczki szkolne, wyjścia(wyjazdy do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę),
 • Udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,
 • Związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów (opłaty za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania i z powrotem, opłata czesnego w szkołach niepublicznych),
 • Zakup podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
 • Zakup przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę.

Udokumentowanie dochodów

Każdy z członków rodziny, który posiada dochody, załącza do wniosku zaświadczenia albo oświadczenie na potwierdzenie ich wysokości.

Oświadczenie powinno kończyć się deklaracją o następującej treści:
„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
We wniosku należy wykazać dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku dochodu utraconego, z miesiąca złożenia wniosku, jak niżej:

 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia;
 • emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński;
 • świadczenia otrzymywane z GOPS: zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek okresowy, zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, świadczenie rodzicielskie;
 • alimenty otrzymywane oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób;
 • dodatek mieszkaniowy;
 • zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenia otrzymywane z Powiatowego Urzędu Pracy;

Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy przedstawia do wglądu decyzję orzekającą o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu bądź odmowie prawa do zasiłku, dokument potwierdzający pobieranie innego świadczenia z PUP (np. stażowe, stypendium).

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy załącza własnoręczne oświadczenie, w którym potwierdza, że nie jest zarejestrowana w PUP:

 • zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych użytków rolnych wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (w przypadku posiadania użytków o powierzchni od 1 ha przeliczeniowego i powyżej).
 • Od 01.01.2022 r. dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 345 zł.
 • dokument potwierdzający bieżąco opłacane składki KRUS.
 • dokument potwierdzający korzystanie przez ucznia z innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;
 • pisemne oświadczenie o dochodach uzyskanych z innych źródeł niż powyższe, np. z prac dorywczych, wynajmu mieszkania lokatorom, dzierżawy;
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość dochodu z tej działalności ustalana jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zaświadczenie powinno zawierać informacje określone w art.8 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy, przez liczbę miesięcy prowadzonej działalności.

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód stanowi kwota zadeklarowana przez osobę w pisemnym oświadczeniu. Do wniosku załącza się zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz potwierdzenie opłacenia składek w ZUS.

Wykazane dochody należy pomniejszyć o:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne;
 • alimenty świadczone na rzecz innych osób.

Nie wlicza się do dochodu:

 • zasiłku celowego;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • świadczenia, które przysługuje osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) lub o charakterze motywacyjnym (stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty;
 • świadczenia wychowawczego tzw. 500 + , przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka;
 • wartości świadczenia w naturze.

Załączniki:

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego na okres roku szkolnego

Klauzula informacyjna stypendium szkolne

Oświadczenie

Wydatki kwalifikowalne za otrzymane stypendium


Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 4610185. Ostatnia aktualizacja: 18.07.2024 9:21