image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie Planowane wyłączenia PGE
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Gospodarka odpadami komunalnymi
Informacje ogólne Harmonogram odbioru odpadów  Zasady segregacji odpadów 

 Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (PDF)
 Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Word)


 Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbiegające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z tereny gminy Lipce Reymontowskie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 Informacja o osiągniętych w 2012 roku przez Gminę Lipce Reymontowskie poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

 Informacja o osiągniętych w 2013 roku przez Gminę Lipce Reymontowskie poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

 Informacja o osiągniętych w 2014 roku przez Gminę Lipce Reymontowskie poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

 Informacja o osiągniętych w 2015 roku przez Gminę Lipce Reymontowskie poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

 Informacja o osiągniętych w 2016 roku przez Gminę Lipce Reymontowskie poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

 Informacja o osiągniętych w 2017 roku przez Gminę Lipce Reymontowskie poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

 Informacja o osiągniętych w 2018 roku przez Gminę Lipce Reymontowskie poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

 Informacja o poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania osiągniętych przez Gminę Lipce Reymontowskie w 2019 roku

 Informacja o poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania osiągniętych przez Gminę Lipce Reymontowskie w 2020 roku

 Informacja o poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania osiągniętych przez Gminę Lipce Reymontowskie w 2021 roku

 Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

23.12.2022 NOWE STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW

W dniu 10 listopada 2022 r. rozstrzygnięty został przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lipce Reymontowskie. W 2023 roku założyliśmy odbiór 650 ton odpadów komunalnych. Szacunkowa wartość ich odbioru a zarazem wartość złożonej oferty wyniosła 877.500,00 zł. Koszt odbioru jednej tony odpadów w stosunku do obecnego roku wzrósł o 19%. Stąd też począwszy od nowego roku zmienione zostaną stawki opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców.

Od 1 stycznia 2023 roku opłata za odbiór segregowanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, którzy kompostują bioodpady we własnym zakresie, w kompostownikach przydomowych po 35% zniżce będzie wynosić 26,00 zł miesięcznie od osoby. Stawka opłaty dla osób nie kompostujących bioodpady we własnym zakresie wynosić będzie 40,00 zł, zaś właściciele nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny będą obciążani opłatą w wysokości 80,00 zł miesięcznie od osoby.

02.12.2020 NOWE STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW

27 listopada gmina rozstrzygnęła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lipce Reymontowskie. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę EKO-REION Sp. z o.o. z Bełchatowa.

Szacunkowa wartość umowy w bieżącym roku wynosiła 529 470,00 zł, zaś w 2021 roku będzie wynosiła 718 200,00 zł czyli o 188 730,00 zł więcej. Tym samym zmianie muszą ulec stawki opłaty za odbiór śmieci od mieszkańców.

Od 1 stycznia 2021 roku opłata za odbiór segregowanych odpadów komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, którzy kompostują bioodpady we własnym zakresie, w kompostownikach przydomowych, po 35,3% zniżce, będzie wynosiła 22,00 zł miesięcznie od osoby. Stawka opłaty dla osób, które nie kompostują bioodpadów we własnym zakresie, będzie wynosiła 34,00 zł za miesiąc od osoby. Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny będzie obciążany opłatą w wysokości 68,00 zł miesięcznie od osoby.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami w gminie musi się samofinansować.

Oznacza to, że wszystkie koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z nieruchomości objętych odbiorem muszą zostać pokryte z wnoszonych opłat. Stąd też globalna kwota za zagospodarowanie odpadów oraz ich wywóz dzielona jest na liczbę mieszkańców, co daje stawkę opłaty na jednego mieszkańca. Wzrost wynagrodzenia należnego firmie wywozowej automatycznie wpływa na wzrost stawki opłaty za odpady.

Umowa z EKO-REGIONEM będzie obowiązywała przez jeden rok.

30.12.2019 ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku zmianie ulegają zasady segregacji odpadów na terenie gminy oraz kolory i oznaczenie pojemników do segregacji. Odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy będzie zajmować się spółka „EKO-REGION” z Bełchatowa (dotychczasowy odbiorca odpadów).

ZMIANA KOLORYSTYKI POJEMNIKÓW I SPOSOBU SEGREGOWANIA ODPADÓW
Segregowane odpady komunalne będą odbierane z pojemników oznaczonych według następującej kolorystyki:
żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe,
zielony oznaczony napisem „Szkło” – z przeznaczeniem na odpady ze szkła,
brązowy oznaczony napisem „Bio” – z przeznaczeniem na bioodpady (dotyczy osób, które nie będą kompostowały bioodpadów w przydomowych kompostownikach).
Dodatkowo do segregacji odpadów będą niebieskie worki oznaczone napisem „Papier” przeznaczone do zbiórki papieru i makulatury. Właściciele nieruchomości będą otrzymywać worki po każdym odbiorze tych odpadów przez firmę.
Spółka „EKO-REGION” będzie prowadziła w terenie działania zmierzające do dostosowania pojemników do nowych wymagań.

Zużyte baterie należy wrzucać do pojemników ustawionych w następujących punktach:
– Szkoła Podstawowa w Lipcach Reymontowskich,
– Przedszkole w Lipcach Reymontowskich,
– Urząd Gminy Lipce Reymontowskie,
– Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich,
– Gminny Ośrodek Zdrowia w Lipcach Reymontowskich,
– Szkoła Podstawowa w Drzewcach,
– Szkoła Podstawowa w Mszadli.

Przeterminowane leki należy wrzucać do pojemników ustawionych w:
– punkcie aptecznym w Lipcach Reymontowskich,
– Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie,
– Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów należy gromadzić w kontenerach dostarczonych przez „EKO-REGION”. Zapotrzebowanie na kontener należy zgłosić do Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie osobiście lub telefonicznie (nr tel. 46 831-61-66). Kontener powinien zostać dostarczony na teren wskazanej nieruchomości w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Urząd Gminy do „EKO-REGION-u”. Odbiór kontenera z zebranymi w nim odpadami należy również zgłosić do Urzędu Gminy. Kontener zostanie odebrany w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Urząd Gminy do „EKO-REGION-u”.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany będzie na terenie Zakładu w Julkowie, 96-116 Dębowa Góra, gm. Skierniewicach. Do punktu, każdy zainteresowany może we własnym zakresie, dostarczyć następujące frakcje odpadów:
– zmieszane odpady opakowaniowe (metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe),
– opakowania ze szkła,
– opakowania z papieru,
– bioodpady,
– popiół z palenisk domowych,
– odpady budowlano – rozbiórkowe,
– meble i odpady wielkogabarytowe,
– przeterminowane leki,
– chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),
– zużyte baterie i akumulatory,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– zużyte opony,
– odpady niebezpieczne,
– odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
Dostarczający odpady do PSZOK ponosi jedynie koszty transportu. PSZOK będzie odbierał odpady od mieszkańców od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 22.00.

Odpady wielkogabarytowe zbierane będą jeden raz w roku w ramach obwoźnego odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych. O terminie i zasadach zbiórki zostaniecie Państwo poinformowani w oddzielnej informacji.

ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIORU ODPADÓW
Odpady komunalne odbierane będą z następującą częstotliwością:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady z budynków jednorodzinnych – 1 raz na miesiąc, z tym że w okresie od kwietnia do października 1 raz na dwa tygodnie,
2) segregowane odpady komunalne:
   – zmieszane odpady opakowaniowe (metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe
   wielomateriałowe)
– 1 raz na miesiąc,
   – opakowania ze szkła, papier – 1 raz na kwartał.

Dopuszcza się możliwość gromadzenia popiołu z palenisk domowych powstających na terenie nieruchomości w pojemniku z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi.

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Od dnia 1 stycznia 2020 roku na terenie gminy Lipce Reymontowskie obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi:
• 17,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
• 34,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
Ponadto właściciele nieruchomości zamieszkujący w zabudowie jednorodzinnej, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym, będą zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie ustalone zostało w wysokości 9,4% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wówczas stawka od jednej osoby będzie wynosić 15,40 zł).

OPŁATY
Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać bez wezwania, z dołu, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w terminach:
1) za styczeń i luty – do 15 marca danego roku,
2) za marzec i kwiecień – do 15 maja danego roku,
3) za maj i czerwiec – do 15 lipca danego roku,
4) za lipiec i sierpień – do 15 września danego roku,
5) za wrzesień i październik – do 15 listopada danego roku,
6) za listopad i grudzień – do 31 grudnia danego roku.

Opłaty można wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 14 9288 1095 1690 1010 2000 0020, w kasie Urzędu Gminy lub u inkasenta.

ZMIANA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do wypełnienia nowej deklaracji, w której będzie musiał złożyć informację czy będzie kompostował bioodpady stanowiące odpady komunalne. Informacja ta pozwoli na dokonanie prawidłowego wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r.

Gmina nie przejęła obowiązku gospodarowania odpadami od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Właściciele tych nieruchomości są zobowiązani do kontynuowania dotychczasowej lub zawarcia nowej umowy z dowolnie wybraną firmą wpisaną do gminnego rejestru. Gminny rejestr działalności regulowanej zamieszczony jest na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl w zakładce Rejestr działalności regulowanej.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące zmian w systemie odbioru odpadów komunalnych znajdują się na stronie internetowej gminy www.lipcereymontowskie.pl w zakładce Gospodarka odpadami komunalnymi. Informacje można uzyskać także pod nr tel. 46 831-61-66.

Uchwały dotyczące wprowadzenia powyższych zmian podjęte przez Radę Gminy:

 Uchwała Nr VIII/56/19 - w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie

 Uchwała Nr VIII/57/19 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 Uchwała IX/67/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

 Uchwała IX/68/19 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

23.04.2019 ZMIANA INKASENTA

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w miejscowości Siciska nastąpiła zmiana inkasenta.

Wykaz inkasentów

L.p. Nazwisko i imię Sołectwo
1. Aleksander Dałkowski Lipce Reymontowskie ul. Południowa, Reymonta, Wiatraczna, Nowickiej, Boryny, Targowa, Wiosenna, Słoneczna, Dominikowej, arc. Janisława
2. Jarosław Lech Lipce Reymontowskie ul. Cicha, Lipowa, Leśna, Golki, Mostowa
3. Mariusz Dobrzański Drzewce
4. Ryszard Świderek Mszadla
5. Halina Krawczyk Wola Drzewiecka
6. Mirosław Gejo Chlebów
7. Andrzej Barańczyk Siciska
8. Agnieszka Pabian Retniowiec
9. Józef Snopek Wólka Krosnowska, Wólka Podlesie

Stosowna uchwała dotycząca wprowadzenia powyższej zmiany podjęta przez Radę Gminy:

 Uchwała Nr IV/32/19 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

12.06.2017 ZMIANA WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01.07.2017 r.

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zawiadamia, że Rada Gminy Lipce Reymontowskie w dniu 29 marca 2017 r. podjęła uchwałę Nr XX/134/17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

W związku z powyższym począwszy od dnia 1 lipca 2017 r. na terenie gminy Lipce Reymontowskie obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi:

 • 7,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 14,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty, do wysokości stawek obowiązujących od dnia 1 lipca 2017 r.

Stosowna uchwała dotycząca wprowadzenia powyższej zmiany podjęta przez Radę Gminy:

 Uchwała Nr XX/134/17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

20.10.2016 NOWY WZÓR DEKLARACJI

NOWY WZÓR DEKLARACJI ŚMIECIOWEJ

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęty uchwałą nr XV/102/16 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości (Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 4183).

 Uchwała Nr XV/102/16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

01.08.2016 ZMIANA UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że Rada Gminy Lipce Reymontowskie w dniu 29 czerwca 2016 r. podjęła stosowne uchwały dotyczące gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

 Uchwała Nr XIV/92/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie

 Uchwała Nr XIV/93/16 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Uchwała Nr XIV/94/16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 Uchwała Nr XIV/95/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UWAGA!
NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA ŚMIECI

W związku ze zmianą uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nastąpiła zmiana terminu uiszczania opłaty. Opłatę należy uiszczać w terminach:
1) za styczeń i luty - do 15 marca danego roku;
2) za marzec i kwiecień - do 15 maja danego roku;
3) za maj i czerwiec - do 15 lipca danego roku;
4) za lipiec i sierpień - do 15 września danego roku;
5) za wrzesień i październik - do 15 listopada danego roku;
6) za listopad i grudzień - do 31 grudnia danego roku.

Nowy termin uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych obejmuje miesiące lipiec i sierpień 2016 roku.

14.07.2015 ZMIANA REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

W dniu 24 czerwca 2015 r. została przyjęta uchwała zmieniająca niektóre zapisy regulamiu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie:

 Uchwała Nr V/33/15 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie

Pozostałe obowiązujące uchwały dotyczące regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie:

 Uchwała Nr XIX/157/13 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie

 Uchwała Nr XXII/178/13 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie

01.06.2015 ZMIANA WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01.07.2015 r.

Na postawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), Wójt Gminy Lipce Reymontowskie, zawiadamia, że Rada Gminy Lipce Reymontowskie w dniu 25 marca 2015 r. podjęła uchwałę Nr IV/20/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

W związku z powyższym począwszy od dnia 1 lipca 2015 r. na terenie gminy Lipce Reymontowskie obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi:

 • 6,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 13,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty, do wysokości stawek obowiązujących od dnia 1 lipca 2015 r.

Stosowna uchwała dotycząca wprowadzenia powyższej zmiany podjęta przez Radę Gminy:

 Uchwała Nr IV/20/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

20.04.2015 ZMIANA INKASENTÓW

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w miejscowościach Drzewce, Siciska i Retniowiec nastąpiła zmiana inkasentów.

Wykaz inkasentów

L.p. Nazwisko i imię Sołectwo
1. Aleksander Dałkowski Lipce Reymontowskie ul. Południowa, Reymonta, Wiatraczna, Nowickiej, Boryny, Targowa, Wiosenna, Słoneczna, Dominikowej, arc. Janisława
2. Jarosław Lech Lipce Reymontowskie ul. Cicha, Lipowa, Leśna, Golki, Mostowa
3. Mariusz Dobrzański Drzewce
4. Ryszard Świderek Mszadla
5. Halina Krawczyk Wola Drzewiecka
6. Mirosław Gejo Chlebów
7. Michał Ziółczyk Siciska
8. Agnieszka Pabian Retniowiec
9. Józef Snopek Wólka Krosnowska, Wólka Podlesie

Stosowna uchwała dotycząca wprowadzenia powyższej zmiany podjęta przez Radę Gminy:

 Uchwała Nr IV/21/15 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

17.12.2013 NOWY WZÓR DEKLARACJI

NOWY WZÓR DEKLARACJI ŚMIECIOWEJ

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że od dnia 17 grudnia 2013 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęty uchwałą nr XXV/204/13 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 23 października 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości (Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 5127).

Nowy wzór deklaracji dotyczy tylko tych właścicieli nieruchomości, którzy zobowiązani są złożyć:

 • pierwszą deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
   
 • nową deklarację w przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych.

 Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (PDF)
 Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Word)

 Uchwała Nr XXV/204/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

15.11.2013 INFORMACJA DLA PŁACĄCYCH PRZELEWEM
 
MIESZKAŃCY GMINY
LIPCE REYMONTOWSKIE

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, iż w przypadku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy Urzędu Gminy, w tytule przelewu należy umieścić następujące informacje:

 • Imię i nazwisko osoby, która została wpisana w deklaracji,
 • adres nieruchomości, której dotyczy opłata,
 • okres, za który dokonywana jest opłata (miesiąc, rok).
Brak powyższych danych powoduje, że opłata wnoszona jest w niewłaściwy sposób.

15.11.2013 ZMIANA SPOSOBU PŁATNOŚCI ZA ŚMIECI

UWAGA!
NASTĄPIŁA ZMIANA SPOSOBU PŁATNOŚCI ZA ŚMIECI

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że od dnia 1 listopada br. zmienia się częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata uiszczana będzie przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bez wezwania, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w terminach:

 1. za styczeń i luty - do 10 marca danego roku;
 2. za marzec i kwiecień - do 10 maja danego roku;
 3. za maj i czerwiec - do 10 lipca danego roku;
 4. za lipiec i sierpień - do 10 września danego roku;
 5. za wrzesień i październik - do 10 listopada danego roku;
 6. za listopad i grudzień - do 31 grudnia danego roku.
Zmiana dotyczy również wprowadzenia poboru opłaty za śmieci w drodze inkasa, a na inkasentów wyznaczone są nw. osoby.

Wykaz inkasentów

L.p. Nazwisko i imię Sołectwo
1. Aleksander Dałkowski Lipce Reymontowskie ul. Południowa, Reymonta, Wiatraczna, Nowickiej, Boryny, Targowa, Wiosenna, Słoneczna, Dominikowej, arc. Janisława
2. Jarosław Lech Lipce Reymontowskie ul. Cicha, Lipowa, Leśna, Golki, Mostowa, Retniowiec
3. Henryk Stefaniak Drzewce
4. Ryszard Świderek Mszadla
5. Halina Krawczyk  Wola Drzewiecka
6. Mirosław Gejo Chlebów
7. Feliks Kotlarek Siciska
8. Józef Snopek  Wólka Krosnowska, Wólka Podlesie

W związku z powyższym od dnia 1 listopada br. właściciel nieruchomości może uiszczać opłatę u inkasenta lub gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie.

Stosowne uchwały dotyczące wprowadzenia powyższych zmian podjęte przez Radę Gminy:

 Uchwała Nr XXIV/195/13 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Uchwała Nr XXIV/197/13 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

25.06.2013 ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 1 LIPCA 2013 ROKU

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD 1 LIPCA 2013 ROKU

SZANOWNI PAŃSTWO
MIESZKAŃCY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca br. odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy będzie zajmować się spółka „EKO-REGION” z Bełchatowa (dotychczasowy odbiorca odpadów).

POJEMNIKI
„EKO-REGION” zobowiązany jest do wyposażenia do dnia 30 czerwca wszystkich zamieszkałych nieruchomości, objętych systemem odbioru odpadów, w pojemniki. Wszystkie nieruchomości, których właściciele zadeklarowali segregowanie odpadów, zostaną wyposażone w trzy pojemniki: z żółtą klapą na tzw. odpady suche (papier, tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe), z pomarańczową klapą na szkło białe i kolorowe, z zieloną klapą na pozostałe zmieszane odpady.

Zużyte baterie należy wrzucać do pojemników ustawionych w następujących punktach:
- Publiczne Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich,
- Szkoła Podstawowa w Lipcach Reymontowskich,
- Przedszkole w Lipcach Reymontowskich,
- Urząd Gminy Lipce Reymontowskie,
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich,
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Lipcach Reymontowskich,
- Szkoła Podstawowa w Drzewcach,
- Szkoła Podstawowa w Mszadli.

Przeterminowane leki należy wrzucać do pojemników ustawionych w:
- punkcie aptecznym w Lipcach Reymontowskich,
- Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie,
- Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich,

Odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów należy gromadzić w odpowiednich kontenerach. Zapotrzebowanie na kontener należy zgłosić do Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie osobiście lub telefonicznie (nr tel. 46 831-61-66). Kontener powinien zostać dostarczony na teren wskazanej nieruchomości w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Urząd Gminy do „EKO-REGION-u”. Odbiór kontenera z zebranymi w nim odpadami należy również zgłosić do Urzędu Gminy. Kontener zostanie odebrany w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Urząd Gminy do „EKO-REGION-u”.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany będzie w Skierniewicach przy ul. Czerwonej 7. Do punktu, każdy zainteresowany może we własnym zakresie, dostarczyć następujące frakcje odpadów:
- odpady zielone z terenów zabudowy wielorodzinnej,
- odpady budowlano – rozbiórkowe,
- meble i odpady wielkogabarytowe,
- przeterminowane leki,
- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte opony.
Dostarczający odpady do PSZOK ponosi jedynie koszty transportu. PSZOK będzie odbierał odpady od mieszkańców od poniedziałku do soboty w godz. 10.00 – 18.00

Odpady wielkogabarytowe zbierane będą jeden raz w roku w ramach obwoźnego odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych. W 2013 roku zbiórka odbędzie się jesienią (najprawdopodobniej w miesiącu wrześniu lub październiku). O terminie i zasadach zbiórki zostaniecie Państwo poinformowani w oddzielnej informacji.

TERMIN ODBIORU
Termin odbioru odpadów nie ulega zmianie. Odpady odbierane będą w następujących terminach:
» Lipce Reymontowskie:
- zmieszane odpady komunalne (pojemnik z zieloną klapą) i tzw. odpady suche (pojemnik z żółtą klapą) – w każdą II środę miesiąca,
- szkło (pojemnik z pomarańczową klapą) – w II środę stycznia, kwietnia, lipca i października,
» pozostałe miejscowości gminy:
- zmieszane odpady komunalne (pojemnik z zieloną klapą) i tzw. odpady suche (pojemnik z żółtą klapą) – w każdy II czwartek miesiąca,
- szkło (pojemnik z pomarańczową klapą) – w II czwartek stycznia, kwietnia, lipca i października.

OPŁATY
Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać bez wezwania, co miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Opłaty można wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 14 9288 1095 1690 1010 2000 0020 lub w kasie Urzędu Gminy. 
Pierwszą opłatę za miesiąc lipiec 2013 roku należy wnieść do 10 sierpnia 2013 roku.

Gmina nie przejęła obowiązku gospodarowania odpadami od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Właściciele tych nieruchomości są zobowiązani do kontynuowania dotychczasowej lub zawarcia nowej umowy z dowolnie wybraną firmą wpisaną do gminnego rejestru. Gminny rejestr działalności regulowanej zamieszczony jest na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl w zakładce Rejestr działalności regulowanej.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące nowego systemu odbioru odpadów komunalnych znajdują się na stronie internetowej gminy www.lipcereymontowskie.pl w zakładce Gospodarka odpadami komunalnymi. Informacje można uzyskać także pod nr tel. 46 831-61-66.

Wójt Gminy
mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
18.03.2013 NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

INFORMACJA
nowy system gospodarki odpadami komunalnymi 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. 
Gmina przejmie obowiązek w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Tym samym mieszkańcy nie będą musieli zawierać indywidualnych umów z firmą wywożącą odpady. Za odbiór odpadów komunalnych właściciele nieruchomości będą uiszczać do Urzędu Gminy opłatę, ustaloną przez Radę Gminy. Odpady od mieszkańców odbierać będzie wyłoniony, przez gminę, w drodze przetargu przedsiębiorca wpisany do gminnego rejestru. 

UWAGA!
1) Do każdego właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, posiadającego indywidualną umowę na odbiór odpadów, dotrze inkasent spółki EKO-REGION z pisemnym porozumieniem o rozwiązaniu dotychczas obowiązującej umowy.

2) Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej w terminie do 31 marca 2013 r. ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Druki deklaracji są do odebrania u sołtysów, w Urzędzie Gminy lub do pobrania ze strony internetowej poniżej.

Jeżeli liczba osób zamieszkujących nieruchomość jest inna niż zameldowanych właściciel nieruchomości załączy do deklaracji stosowne oświadczenie potwierdzające zamieszkanie danej osoby w innym miejscu.

 Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
     (nieaktualny)

 Oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju

 Oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania

 Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Lipce Reymontowskie

 Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Lipce Reymontowskie pod innym adresem niż adres zameldowania

3) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do samodzielnego naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyliczenia opłaty dokonuje się w deklaracji. Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość (a nie osób zameldowanych!) oraz ustalonej stawki opłaty od osoby.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób:
•  segregowany wynosi 6,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, 
•  niesegregowany wynosi 12,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Opłatę należy wnosić raz na miesiąc bez wezwania w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca.
Termin uiszczenia pierwszej opłaty upływa w dniu 10 sierpnia 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

Płatności można dokonywać przelewem na konto bankowe nr 14 9288 1095 1690 1010 2000 0020 lub w kasie Urzędu Gminy.

4) W razie niezłożenia deklaracji lub złożenia deklaracji niezgodnej ze stanem faktycznym Wójt Gminy wyda decyzję administracyjną, w której określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5) Gmina Lipce Reymontowskie nie przejęła obowiązku gospodarowania odpadami od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Właściciele tych nieruchomości są zobowiązani do kontynuowania dotychczasowej lub zawarcia nowej umowy z dowolnie wybraną firmą wpisaną do gminnego rejestru. Gminny rejestr działalności regulowanej zamieszczony jest na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl w zakładce Rejestr działalności regulowanej.

Stosowne uchwały dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi podjęte przez Radę Gminy:

 Uchwała Nr XIX/157/13 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie

 Uchwała Nr XVIII/136/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

 Uchwała Nr XIX/158/13 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Uchwała Nr XIX/159/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 Uchwała Nr XIX/160/13 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 Uchwała Nr XXII/178/13 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie

 Uchwała Nr XXII/179/13 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie jak do tej pory w systemie pojemnikowym.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania wszystkich powstających na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:
1) papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – należy gromadzić w pojemniku oznaczonym kolorem żółtym; 
2) szkło – należy gromadzić w pojemniku oznaczonym kolorem pomarańczowym;
3) odpady ulegające biodegradacji z terenu zabudowy jednorodzinnej – dopuszcza się kompostowanie odpadów w przydomowych kompostownikach we własnym zakresie i na własne potrzeby;
4) odpady ulegające biodegradacji z terenu zabudowy wielorodzinnej – dopuszcza się możliwość gromadzenia w pojemniku ze zmieszanymi odpadami komunalnymi;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe – po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości, powinny być gromadzone w odrębnych kontenerach na terenie nieruchomości;
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – będą zbierane 
w ramach zorganizowanej w określonym terminie zbiórki. 
Zużyte baterie mogą być również gromadzone w specjalnym pojemniku ustawionym na terenie każdej nieruchomości.
Dodatkowo będą ustawione specjalne pojemniki na:
- zużyte baterie – w placówkach oświatowych oraz w innych obiektach użyteczności publicznej;
- przeterminowane leki – w punktach aptecznych oraz w innych obiektach użyteczności publicznej.

Ilość pojemników na odpady stanowiących wyposażenie nieruchomości powinna być tak ustalona, aby nie powodowała przepełnienia pojemnika pomiędzy kolejnymi odbiorami odpadów. W związku z czym została ustalona minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w następujący sposób:
1. Minimalna pojemność pojemnika do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 
   1) od 1 do 4 osób – o pojemności 120 l;
   2) od 5 do 8 osób – o pojemności 240 l;
   3) powyżej 8 osób – odpowiednio do liczby zamieszkałych osób uwzględniając pojemności 
       podane w pkt 1 i 2.
2. Minimalna pojemność pojemnika do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
   1) dla nieruchomości zamieszkałej od 1 do 7 osób:
       a) pojemnik na niesegregowane (zmieszane) – o pojemności 120 l;
       b) pojemnik na szkło – o pojemności 120 l;
       c) pojemnika na papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe – 
           o pojemności 240 l;
     2) dla nieruchomości zamieszkałej od 8 do 12 osób:
       a) pojemnik na niesegregowane (zmieszane) – o pojemności 240 l;
       b) pojemnik na szkło – 2 pojemniki o pojemności 120 l;
       c) pojemnika na papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe – 
           2 pojemniki o pojemności 240 l;
     3) dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 12 osób:
       a) pojemnik na niesegregowane (zmieszane) – odpowiednio do liczby zamieszkałych osób
           uwzględniając pojemności podane w pkt 1 i 2;
       b) pojemnik na szkło – odpowiednio do liczby zamieszkałych osób uwzględniając pojemności
           podane w pkt 1 i 2;
       c) pojemnika na papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe –
           odpowiednio do liczby zamieszkałych osób uwzględniając pojemności podane w pkt 1 i 2.

W ramach świadczonych usług od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda wyprodukowana przez mieszkańców zamieszkałych na danej nieruchomości ilość odpadów komunalnych.

Odpady komunalne odbierane będą od właścicieli nieruchomości z następującą częstotliwością:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na miesiąc; 
2) papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na miesiąc; 
3) szkło – nie rzadziej niż raz na kwartał;
4) odpady ulegające biodegradacji z terenu zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na miesiąc;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe – po wcześniejszym zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości;
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – nie rzadziej niż raz w roku.

Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości może samodzielnie przekazywać, w ramach uiszczonej opłaty, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:
1) odpady zielone z terenu zabudowy wielorodzinnej,
2) odpady budowlane i rozbiórkowe,
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
4) przeterminowane leki i chemikalia,
5) zużyte baterie i akumulatory,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) zużyte opony.
Opłata uiszczana gminie za odpady komunalne nie obejmuje kosztu transportu odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Informacje o wyposażeniu gospodarstw w pojemniki, szczegółowy harmonogram odbioru odpadów, a także lokalizację punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie, po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.
 


Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 4716182. Ostatnia aktualizacja: 18.07.2024 9:21