image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie Planowane wyłączenia PGE
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Przejrzysta Gmina
GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE UCZESTNIKIEM AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA

W miesiącu grudniu 2004 roku gmina Lipce Reymontowskie zgłosiła swój udział w akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, prowadzonej przez „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji, Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego. 
Adresatem akcji są samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chcą doskonalić praktykę sprawowania władzy i administrowania dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii. 
Zgłaszając swój udział w akcji będziemy wdrażać i doskonalić 6 zasad rządzenia.

Zarządzenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie powołania zespołów odpowiedzialnych za wdrożenie i realizację programu Przejrzysta Polska (48 kB)

1. ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI

Nazwa zadania: Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie (1.1) 

Opis wykonania:
Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług świadczonych przez gminę. Zadanie jest wykonane, gdy: 

 • zostanie opracowanych 50 kart najczęściej wykonywanych usług,

 • istnieje procedura aktualizacji kart usług,

 • karty usług zawierają przynajmniej następujące informacje: nazwa usługi, podstawa prawna, wykaz potrzebnych dokumentów, wysokość opłat, dokładne określenie miejsca wykonywania usługi, określenie czasu realizacji usługi, informację o trybie odwoławczym,

 • mieszkańcy zostali poinformowani o opracowaniu kart usług i zasadach ich udostępniania,

 • karty usług są dostępne na stronie internetowej gminy oraz w punkcie informacyjnym urzędu, a jeżeli urząd nie posiada punktu informacyjnego, karty są dystrybuowane na terenie urzędu w taki sposób, że mieszkaniec potrafi je samodzielnie zlokalizować i bez żadnych utrudnień pozyskać (z możliwością wzięcia do domu),

 • uzyskano opinię klientów urzędu na temat jakości usługi udzielania informacji, 

 • są prowadzone działania kontrolne i oceniające. 

Karty Usług >>

2. ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI

Nazwa zadania: Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego (2.1)

Opis wykonania: 
Kodeks etyczny jest zbiorem wartości i zasad, jakimi kierują się pracownicy danego urzędu. Zadanie jest wykonane, gdy:

 • kodeks etyczny jest tekstem stworzonym przez pracowników danego urzędu (nie jest to powielenie kodeksów z innych urzędów),

 • kodeks zawiera wartości i zasady, jakimi kierują się urzędnicy, tekst kodeksu nie zawiera zapisów dotyczących kwestii prawnych (regulowanych ustawowo),

 • kodeks nie jest przyjęty zarządzeniem kierownika jednostki organizacyjnej, jest własnością grupy, która go stworzyła, a nie instytucji.

 • tekst kodeksu jest znany wszystkim pracownikom oraz mieszkańcom,

 • tekst kodeksu nie podlega okresowej ocenie i aktualizacji.

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (56 kB)

3. ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

Nazwa zadania: Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (3.1)

Opis wykonania: 
Celem zadania jest opracowanie wieloletniego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i przyjęcie go prze radę w formie uchwały. Zadanie to musi być realizowane z udziałem organizacji pozarządowych (zaproszenie do współpracy przy realizacji zadania przedstawicieli wszystkich działających na terenie gminy/powiatu organizacji). Zadanie jest wykonane, gdy wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi określa następujące elementy:

 • zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

 • formy współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

 • sposób dotowania organizacji (regulamin),

 • powołanie koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

 • powołanie zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w którego skład wchodzą ich przedstawiciele (regulamin),

 • sposób monitorowania współpracy z organizacjami pozarządowymi,

 • zasady komunikacji samorządu z organizacjami pozarządowymi – harmonogram spotkań władz gminy z organizacjami.

Zarządzenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu współpracy gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi (22 kB)

Wieloletni program współpracy gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi (48 kB)

4. ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI

Nazwa zadania: Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy. (4.1)

Opis wykonania:
Zadanie polega na opracowaniu krótkiego materiału, w którym mieszkańcy zostaną skutecznie poinformowani o głównych założeniach rozwojowych gminy. Zadanie jest wykonane, gdy:

 • samorząd posiada strategiczny plan rozwoju obejmujący wszystkie obszary działania w perspektywie wieloletniej,

 • sporządzenie planu zostało poprzedzone wnikliwą analizą obecnej sytuacji społeczno – gospodarczej na obszarze jednostki (diagnozą), 

 • strategia rozwoju została opracowana przy aktywnym udziale społeczności lokalnej, 

 • strategia została zatwierdzona przez radę samorządu, 

 • dokument strategii zawiera procedurę aktualizacji i monitorowania strategii z udziałem przedstawicieli mieszkańców,

 • został opracowany materiał, w którym mieszkańcy zostali skutecznie
  i w sposób zrozumiały poinformowani o głównych założeniach strategii,

 • samorząd okresowo z udziałem społeczności lokalnej przegląda swoje cele strategiczne, koryguje je i wydłuża horyzont planowania w miarę potrzeb, aby był stale aktualny i dawał perspektywę rozwoju na wiele lat do przodu.

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie (23 kB)

Strategia rozwoju gminy Lipce Reymontowskie (474 kB)

Krótki materiał przybliżający mieszkańcom gminy istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy (49 kB)

5. ZASADA FACHOWOŚCI

Nazwa zadania: Wprowadzenia procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze (5.1)

Opis wykonania:
Celem zadania jest zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy i weryfikacja kandydatów na pracowników w oparciu na kryterium fachowości. Zadanie jest wykonane, gdy:

 • są przyjęte zarządzeniem dwie odrębne procedury: procedura przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze i stanowiska merytoryczne oraz procedura naboru na pozostałe wakaty w urzędzie (wymagana zawartość procedur została opisana w działaniach 
  3 i 6 przytoczonego poniżej opisu),

 • mieszkańcy są skutecznie poinformowani o przyjętych procedurach naboru. 

Zarządzenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie (22 kB)

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze (73 kB)

Zarządzenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie w w sprawie określenia zasad naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie (23 kB)

Procedura naboru na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi (45 kB)

6. ZASADA ROZLICZALNOŚCI

Nazwa zadania: Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy” (6.1)

Opis wykonania:
Celem tego działania jest umożliwienie mieszkańcom uzyskania informacji o tym, jak zaprojektowano budżet na kolejny rok oraz o rozliczeniu budżetu z poprzedniego roku. Zadanie jest wykonane, gdy:

 • książeczka jest opracowywana każdego roku, procedura tworzenia broszury jest wprowadzona zarządzeniem kierownika jednostki organizacyjnej (może to być odrębna procedura lub stanowić część procedury tworzenia budżetu),

 • książeczka zawiera informacje o tym, że każdy mieszkaniec ma prawo znać budżet oraz w jaki sposób budżet jest tworzony i w jaki sposób można zgłaszać wnioski do budżetu (informacje te są podane językiem zrozumiałym, niespecjalistycznym, w żadnym wypadku nie są cytowane zapisy ustawowe),

 • w książeczce przedstawione są dane z trzech ostatnich lat, 

 • książeczka zawiera informacje na temat dochodów i wydatków gminy/powiatu podane w przystępnej formie, łatwej do zrozumienia przez osoby nie znające terminologii finansowej (jeżeli istnieje konieczność użycia terminów finansowych, dołączone są definicje tych terminów napisane językiem niefachowym),

 • dochody i wydatki gminy są przedstawione w przeliczeniu na jednego mieszkańca (takie przedstawienie danych umożliwia porównywanie mieszkańcom budżetu gminy/powiatu z budżetem domowym)

 • książeczka jest przygotowana w formie czytelnej i atrakcyjnej wizualnie (rysunki, wykresy, jak najmniej tabel), ważny jest edukacyjny charakter książeczki (wskazanie trendów i tendencji wieloletnich),

 • informacje zawarte w książeczce dotarły do każdego gospodarstwa domowego, książeczka jest dostępna przez cały czas na stronie internetowej (ponadto, można do rozpowszechniania użyć tablic ogłoszeniowych, wrzutek do lokalnej prasy, przesyłki nie adresowane lub inne stosowane w danej jednostce),

 • w książeczce zawarte są informacje dotyczące miejsc, w których można uzyskać bardziej szczegółowe dane,

 • prowadzona jest ocena reakcji mieszkańców.

Zarządzenie w sprawie informowania o dochodach i wydatkach gminy Lipce Reymontowskie (23 kB)

Informator dla mieszkańców - skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy (1,01 MB)


Urząd Gminy poprzez udział w konkursie chce poprawić jakość funkcjonowania Urzędu, a przede wszystkim pogłębić Państwa zaufanie do jego pracy. 
Oczekujemy również na propozycje, sugestie, opinie i uwagi dotyczące sposobów wdrażania wyżej wymienionych zasad. Liczymy, że wzajemna współpraca pozwoli nam wypracować jak najlepsze metody współdziałania i komunikacji między urzędem a mieszkańcami gminy oraz organizacjami pozarządowymi. 

Oficjalna strona internetowa akcji Przejrzysta Polska: http://www.przejrzystapolska.pl
 


Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 4716604. Ostatnia aktualizacja: 18.07.2024 9:21