image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie Planowane wyłączenia PGE
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie – etap III

28 kwietnia 2022 roku. Zakończono prace związane z realizacją projektu „Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w gminie Lipce Reymontowskie – etap III”.

W ramach zadania wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Lipcach Reymontowskich w ulicach: Boryny, Wiosennej, Lipowej i Cichej oraz w Mszadli o łącznej długości ponad 8,8 km. Projekt obejmował także budowę sieci wodociągowej w ulicach Lipowej i Cichej oraz rozbudowę i przebudowę części technologicznej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich. Rozbudowa oczyszczalni polegała na zmianie technologii odwadniania osadów ściekowych. W ramach zadania dobudowano pomieszczenie o pow. ok. 200 m2, w którym zamontowana została stacja wapnowania osadów oraz kontener na osady. Ponadto wymieniona została istniejąca prasa odwadniająca na prasę odwadniania osadów typu mechanicznego taśmowego, którą osady będą transportowane na kontener.

Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


4 kwietnia 2022 roku. Dobiegają końca prace związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Lipce Reymontowskie. W ramach inwestycji, której realizację rozpoczęto w roku 2020 wybudowano ponad 8 km sieci kanalizacyjnej oraz ponad 1,6 km sieci wodociągowej. Prace prowadzone były w Lipcach Reymontowskich w ul. Wiosennej, ul. Boryny, ul. Lipowej i ul. Cichej oraz w Mszadli kolonia Stara wieś, Lipiecka, Krzywa i Sabinów. Końcowym etapem inwestycji są obecnie prowadzone prace związane z odtworzeniem nawierzchni oraz prace porządkowe.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie – etap III”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi V. Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


fot1

fot2

fot3

fot4

29 października 2021 roku. Trwają prace związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Lipce Reymontowskie. W ul. Lipowej i ul. Cichej w Lipcach Reymontowskich trwają obecnie prace związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami. Równocześnie prowadzone są prace związane z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mszadla.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie – etap III”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi V. Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 10 183 848,74 zł
Wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 6 993 686,29 zł
Całkowita dofinansowania wynosi 5 944 633,35 zł


27 maja 2021 roku. Trwają prace związane z realizacją projektu pn.: „Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie – etap III”. Firma RAWO Infrastruktura Sp. z o.o. z Łodzi odpowiedzialna za realizację zadania rozpoczęła prace związane z budową kanalizacji sanitarnej na odcinku łączącym Lipce Reymontowskie – Mszadla oraz w Mszadli kol. Sabinów.

Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi V. Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


fot1

fot2

fot3

fot4

W dniu 15 października 2020 r. rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Lipcach Reymontowskich ul. Wiosenna i ul. Boryny. Zadanie realizowane jest w ramach projektu p.n. „Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie - etap III” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


fot1

fot2

fot3

fot4

W dniu 30 lipca 2020 r. Firma RAWO Infrastruktura Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Łodzi, która jest wykonawcą zadania „Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie-etap III” rozpoczęła prace związane z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków. W tym roku, oprócz rozbudowy oczyszczalni wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Wiosennej i ul. Boryny. Drugi etap zadania realizowany będzie w przyszłym roku i obejmie pozostały zakres projektu tj. budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz budowę sieci wodociągowej w ul. Lipowej i Cichej oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami we wsi Mszadla.


fot1

fot2

fot3

W dniu 7 maja 2020 r. Wójt Gminy Marek Sałek podpisał umowę z konsorcjum firm reprezentowanych przez spółkę RAWO Infrastruktura z siedzibą w Łodzi na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Mszadli i w Lipcach Reymontowskich w ulicach: Cichej, Lipowej, Boryny, Wiosennej, budowę sieci wodociągowej w Lipcach Reymontowskich w ulicach Cichej i Lipowej oraz rozbudowę i przebudowę części technologicznej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich. Wartość podpisanej umowy wynosi 8 933 982,00 zł.
Konsorcjum firm zostało wybrane w drodze przetargu nieograniczonego spośród pięciu firm, które złożyły oferty. Rozpiętość cen ofert wynosiła od 8 933 982,00 zł do 11 380 435,57 zł.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Kompleksowego uporządkowania systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi V. Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania wynosi 5 944 633,35 zł.
Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 października 2021 roku.


W dniu 19 listopada 2019 roku Wójt Gminy podpisał umowę do dofinansowanie projektu pn.: „Kompleksowego uporządkowania systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie – etap III”.

W ramach projektu planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Lipcach Reymontowskich w ulicach: Boryny, Wiosennej, Lipowej i Cichej oraz w Mszadli o łącznej długości ponad, 8,8 km Zadanie przewiduje także budowę sieci wodociągowej w ulicach Lipowej i Cichej oraz rozbudowę i przebudowę części technologicznej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich. Rozbudowa będzie polegała na zmianie technologii odwadniania osadów ściekowych. W ramach przebudowy zostanie dobudowane pomieszczenie o pow. ok. 200 m2, w którym zostanie zamontowana stacja wapnowania osadów oraz kontener na osady. Dodatkowo zostanie wymieniona istniejąca prasa odwadniająca na prasę odwadniania osadów typu mechanicznego taśmowego, którą osady będą transportowane na kontener.

Celem bezpośrednim projektu jest kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie poprzez podniesienie poziomu wyposażenia Gminy w sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągową oraz przebudowę części technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków.
Efektem realizacji projektu będzie poprawa dostępu mieszkańców Gminy Lipce Reymontowskie do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, co wpłynie na ograniczenie niekontrolowanego zrzutów ścieków bytowo – gospodarczych z nieskanalizowanych miejscowości. Dzięki wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lipce Reymontowskie projekt przyczyni się bezpośrednio do ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczeniem. Ponadto przebudowana oczyszczalnia ścieków w zakresie zmiany technologii odwadniania osadów ściekowych, pozwoli na polepszenie jakości osadów, a tym samym pozwoli na ich ponowne użytkowanie rolnicze, co sprzyjać będzie racjonalnej gospodarce osadami ściekowymi.

Celem pośrednim projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wzrost liczby osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków. Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia skutecznego i efektywnego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, co sprzyjać będzie poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych. Dzięki rozwojowi gospodarki ściekowej poprawi się jakość oraz standard życia mieszkańców gminy Lipce Reymontowskie.

Całkowita wartość projektu wynosi 10 183 848,74 zł
Wartość dofinansowania wynosi 5 944 633,35 zł

Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 4610148. Ostatnia aktualizacja: 18.07.2024 9:21