image image image
Napisz do nas: sekretariat@lipcereymontowskie.pl
Mapa Gminy Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Posłuchaj piosenki o Lipcach YouTube - Film o Lipcach Powiadomienia SMS dla mieszkańców
Aktualności
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Aktualności - imprezy i wydarzenia
Oferta inwestycyjna
Gmina Lipce Reymontowskie posiada do sprzedaży:
 • 25 działek budowlanych w miejscowości Wola Drzewiecka,

 • 3 działki w centrum Lipiec Reymontowskich pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,

oraz do wynajęcia lokal użytkowy w Ośrodku Zdrowia w Lipcach Reymontowskich.

Więcej informacji >>
20.05.2016 Rajd Rowerowy

20.05.2016 Pierwszy Lipiecki Bieg Papieski

12.05.2016 Pismo Wicewojewody Łódzkiego

Poniżej zamieszczamy pismo Wicewojewody Łódzkiego z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie możliwości jakie dają obowiązujące przepisy prawa w zakresie szacowania i wynagradania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną oraz zezwalają na przeprowadzenie w ściśle określonych warunkach, odstrzałów redukcyjnych dzikiej zwierzyny.

Pismo Wicewojewody Łódzkiego

10.05.2016 Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Informujemy, że w dniach 12-15 maja br. odbędą się na terenie województwa Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Bliższe informacje pod adresem:

http://www.rpo.lodzkie.pl/wynik-wyszukiwania/item/892-zapraszamy-na-dni-otwarte-funduszy-europejskich

10.05.2016 X Rodzinny Festyn Wsi Drzewce

09.05.2016 Głosowanie na PODWÓRKO NIVEA w Woli Drzewieckiej

5 maja br ruszyło głosowanie na podwórko NIVEA.

Gmina Lipce Reymontowskie zgłosiła do lokalizacji Wolę Drzewiecką.

Będzie to rodzinne miejsce zabaw dla całej gminy.

Głosować można w I turze codziennie od 5 maja do 2 czerwca na stronie:

www.nivea.pl/podworko2016

Każdy głos ma znaczenie!

28.04.2016 Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie obsługi gastronomicznej/catering, obsługa placu zabaw dla dzieci podczas XIX Edycji Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej "Dzień Reymonta" 18.06.2016 r.

21.04.2016 Informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne wystąpią następujące przerwy w dostawie energii elektrycznej:

 • 27 kwietnia 2016 r. godz. 8:00 - 14:00
  - Drzewce, Wola Drzewiecka

Rejon Energetyczny przeprasza za utrudnienia związane z przerwą w dostawie energii elektrycznej. Informacje o w/w przerwach można pozyskać pod nr telefonu 991 wybierając odpowiednią opcję.
Dodatkowo informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl

12.04.2016 Gminne obchody Dnia Seniorki i Seniora

11.04.2016 Odbiór odpadów zawierających azbest w 2016 roku

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w 2016 roku planowana jest zbiórka azbestu z terenu gminy Lipce Reymontowskie. Będzie ona dotyczyła azbestu, który jest składowany na posesjach.
Zadanie będzie realizowane z udziałem środków WFOŚiGW w Łodzi, który udziela dotacji w wysokości do 99% kosztów kwalifikowanych zadania, pozostały procent będzie pochodził ze środków budżetu Gminy Lipce Reymontowskie. Właściciele nieruchomości nie będą zatem ponosili żadnych kosztów związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu. Zainteresowani właściciele nieruchomości, na których jest zdjęty azbest powinni złożyć w terminie do 30.04.2016 r. wniosek do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o zabranie azbestu. Do wniosku trzeba załączyć oświadczenie, iż azbest usunięto zgodnie z przepisami budowlanymi oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
Po uzyskaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW wyłoniony, zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, przedsiębiorca będzie zbierał z terenu nieruchomości azbest i transportował go do instalacji, która posiada uprawnienie do jego utylizacji.
Bliższe informacje (oraz wniosek) można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie (pokój nr 3) oraz pod nr telefonu 46 831 61 66. Dodatkowo wniosek można pobrać ze strony internetowej www.lipcereymontowskie.pl.

Załączniki:
Wniosek dla mieszkańców na odbiór azbestu
Oświadczenie azbest

05.04.2016 Zaproszenie na Dzień Otwarty w Gimnazjum

31.03.2016 Informacja na temat Programu 500+

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, iż Wnioski o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia 2016 roku:

 • w wersji papierowej - druki wniosków dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich, ul. Reymonta 24 - od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, na stronie www.mpips.gov.pl oraz w plikach do pobrania poniżej;
   
 • w wersji elektronicznej za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Pliki do pobrania:
Wniosek o Rodzina 500 plus - pdf edytowalny (większa rodzina)
Wniosek o Rodzina 500 plus - pdf edytowalny (mniejsza rodzina)
Załącznik nr 2 Oświadczenie członka rodziny o dochodach innych niż dochody
     podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
- pdf edytowalny

Załącznik nr 3 Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów
     o zryczałtowanym podatku dochodowym
- pdf edytowalny

Załącznik nr 4 Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego
     
- pdf edytowalny

30.03.2016 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

24.03.2016 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XII Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie. Sesja odbędzie się w dniu 30 marca 2016 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu działania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach R. na 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu działania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich za 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Lipce Reymontowskie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipce Reymontowskie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipce Reymontowskie na rok 2016".
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2015-2022".
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Lipce Reymontowskie".
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy odnośnie jego bezczynności.
16. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w 2015 roku w gminie Lipce Reymontowskie.
17. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny w gminie Lipce Reymontowskie.
18. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
19. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2015 rok.
20. Odpowiedzi na interpelacje.
21. Wolne wnioski i sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Danuta Łaska

23.03.2016 Przekaż 1% podatku na szkołę w Mszadli

23.03.2016 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

15.03.2016 Wymarznięcia upraw polowych w okresie zimowym 2015/2016

Informujemy, że Wojewoda Łódzki wydał komunikat dotyczący ujemnych skutków przezimowania - wymarznięć upraw polowych w okresie zimowym 2015/2016 r. w województwie łódzkim. Ze względu na informację o stratach części upraw ozimych zachodzi w niektórych gospodarstwach konieczność ponownego przesiania niektórych zasiewów.

W związku z tym rolnicy, którzy stwierdzili całkowite lub częściowe wymarznięcia w uprawach i będą dokonywać przesiewów tych upraw, mogą zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy (pokój nr 3), w celu oszacowania poniesionych strat w gospodarstwach.

14.03.2016 Konsultacje projektu "Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie
na lata 2015-2022"

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że został opracowany projekt "Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2015-2022".
W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie do dnia 22 marca 2016 roku. Uwagi można zgłaszać na adres mailowy: sekretariat@lipcereymontowskie.pl podając w tytule "Uwagi do strategii" lub bezpośrednio lub listownie do Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński
Do pobrania:
Strategia rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2015-2022 - projekt

11.03.2016 Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Gmina Lipce Reymontowskie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku , w zakresie upowszechniania kultury i sportu wśród mieszkańców Gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w dziedzinie piłki nożnej

Do realizacji zadania wybrała:

Klub Sportowy Jutrzenka Drzewce

11.03.2016 Obowiązek rejestracji urządzeń chłodniczych

Operatorzy (właściciele) urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych, zobowiązani są do sporządzania i prowadzenia dokumentacji w formie Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej. Obowiązek ten dotyczy również urządzeń będących rozdzielnicami wysokiego napięcia zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane w ilości co najmniej 3 kg lub urządzeń zawierających rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych w ilości co najmniej 3 kg. Prowadzenie dokumentacji (kart) wynika z art. 14 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

W celu utworzenia Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej należy wypełnić formularz rejestracyjny w Centralnym Rejestrze Operatorów (dostępny na stronie wyspecjalizowanej jednostki - https://dbcro.ichp.pl) tj. Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie.

Rejestracji urządzeń chłodniczych należy dokonać do 14 marca 2016 r. Po tym terminie kontrolerzy będą mogli nakładać kary za brak karty urządzenia - od 600 zł do 3 tys. zł.

Sposób prowadzenia CRO oraz gromadzenia i udostępniania danych Rejestru określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 56).

Centralny Rejestr Operatorów prowadzony jest w systemie teleinformatycznym i umożliwia automatyczne gromadzenie danych zawartych w Kartach Urządzeń oraz w Kartach Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.

29.02.2016 Przekaż 1% podatku na szkołę w Drzewcach

29.02.2016 Przekaż 1% podatku na OSP Wola Drzewiecka

24.02.2016 Zaproszenie na Dzień Kobiet

24.02.2016 Zapraszenie do udziału bezpłatnym spotkaniu informacyjnym z cyklu "Środa z Funduszami"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu informacyjnym z cyklu "Środa z Funduszami". Tym razem spotkanie dotyczyć będzie funduszy dla przedsiębiorstw na rozwój.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 2 marca 2016 r. w Skierniewicach.

Bliższe informacje zawierają poniższe załączniki:
Informacja o spotkaniu - plakat
Formularz zgłoszeniowy
Program spotkania

22.02.2016 Podręcznik instruktażowy dotyczący programu "Rodzina 500 plus"

Zamieszczamy poniżej do pobrania podręcznik instruktażowy dotyczący programu "Rodzina 500 plus" przygotowany przez ekspertów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest jest to pierwsza wersja podręcznika - podręcznik będzie wzbogacany jeszcze o dodatkowe treści.

Podręcznik Rodzina 500 plus

19.02.2016 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.

WÓJT GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE

działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz na podstawie uchwały Nr VIII/60/15 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:
Konkurs na realizację zadań publicznych
Załącznik nr 1 - wzór oferty

19.02.2016 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Lipce Reymontowskie, 2016-02-19

ZAPROSZENIE

Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536), Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2016 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Reprezentantami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą być osoby, które:
– uzyskały rekomendację organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej;
– nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności (członkowie komisji podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej na postawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)).
W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które biorą udział w konkursie.
Zgłoszenie przedstawicieli organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 następuje na podstawie złożonego formularza, dostępnego w załączeniu. Formularz dostępny jest również w siedzibie urzędu - pokój nr 8.
Wójt Gminy Lipce Reymontowskie spośród złożonych zgłoszeń, wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej.
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Prace komisji odbywają się w godzinach pracy urzędu.
Informacja o w/w konkursach jest dostępna na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu, na stronie internetowej: www.lipcereymontowskie.pl
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 4 marca 2016 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Formularz zgłoszenia członka komisji

17.02.2016 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

01.02.2016 Adoptuj psa

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje mieszkańców o możliwości adopcji psów aktualnie przebywających w schronisku. Każdy nowy właściciel psa otrzyma jednorazową rekompensatę kosztów utrzymania psa w wysokości 1.000 zł. Jedna rodzina może adoptować maksymalnie 2 psy. Fotografie psów znajdują się na stronie www.lipcereymontowskie.pl w zakładce Adoptuj zwierzaka.

Osoba, która zdecyduje się na adopcję psa, zawiera z Gminą Lipce Reymontowskie umowę o adopcję psa, a następnie osobiście odbiera psa ze schroniska w Wojtyszkach. Transport psa ze schroniska zapewnia Urząd Gminy własnym środkiem transportu.

Telefon do Urzędu Gminy: 46 831 61 66

Zachęcamy do adopcji.

28.01.2016 Plebiscyt - Człowiek Roku 2015 Powiatu Skierniewickiego

Głosować można na trzy sposoby:

 • pomocą SMS Premium - do 12.02.2016 do godz. 23.59.59, 1 SMS to 10 głosów oddanych na wybranego kandydata.
 • Za pomocą strony www.dzienniklodzki.pl - do 29.01.2016 do godz.16.00, 1 klik to jeden głos oddany na wybranego kandydata. Dziennie można oddać 3 głosy na wybranego kandydata.
 • Za pomocą aplikacji Facebook - do 12.02.2016 do godz.16.00. 1 klik to 3 głosy na wybranego kandydata. Dziennie można oddać jeden klik na wybranego kandydata.
Więcej szczegółów na stronie:
www.dzienniklodzki.pl/plebiscyt/czlowiek-roku-2015-powiatu-skierniewickiego,32235,t,id.html

28.01.2016 Zapraszenie do udziału bezpłatnym spotkaniu informacyjnym z cyklu "Środa z Funduszami"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu informacyjnym z cyklu "Środa z Funduszami". Tym razem spotkanie dotyczyć będzie funduszy dla organizacji pozarządowych.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 3 lutego 2016 r. w Kutnie.

Bliższe informacje zawierają poniższe załączniki:
Informacje o spotkaniu
Formularz zgłoszeniowy
Program spotkania

08.01.2016 Spotkanie dotyczące wykonania projektu i budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Lipce Reymontowskie, 2016-01-08

Mieszkańcy wsi Lipce Reymontowskie

Informuje, że w dniu 12 stycznia br. (wtorek) o godzinie 18.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich odbędzie się spotkanie dotyczące wykonania projektu i budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Cichej, Lipowej oraz w części ul. Wiosennej i Golki. W spotkaniu będzie uczestniczył projektant.

Na spotkanie zapraszam wszystkich właścicieli posiadających nieruchomości położone przy ww. ulicach.

Z uwagi na ważność tematu proszę o niezawodne przybycie.

Wójt Gminy

Jerzy Czerwiński

 
08.01.2016 Zaproszenie na bal karnawałowy


Archiwum >>

Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2016 15:34