image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Rozszerzamy horyzonty wiedzy - Rekrutacja
Aktualności Cel projektu Rekrutacja Działania Formularze Rezultaty

W Gminie Lipce Reymontowskie funkcjonuje jedna szkoła podstawowa (SP), w której, w klasach I-III, uczy się powyżej 69 uczniów. Do szkoły tej uczęszcza 76 uczniów, w tym 35 dziewczynek (46% ogółu dzieci) oraz 41 chłopców (54% ogółu). Uczniowie i uczennice objęci wsparciem w liczbie 28 osób, w tym 11 dziewczynek oraz 17 chłopców, będą brali udział w specjalistycznych zajęciach, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami, a więc: zajęciach dla dzieci zagrożonych dysleksją, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, w zajęciach logopedycznych oraz zajęciach socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych.

Grupy objęte wsparciem:

W Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich 8 uczniów (11%) ma trudności z czytaniem i pisaniem oraz jest zagrożonych dysleksją, w tym 3 dziewczynki (9% ogółu dziewcząt) oraz 5 chłopców (12% ogółu chłopców). Problemy ze zdobywaniem umiejętności matematycznych wykazuje 8 dzieci (11%), w tym 4 dzw. (11%) oraz 4 chł. (10%). Zaburzenia rozwoju mowy stwierdzono u 4 osób (5%), w tym u 2 dzw. (6%) oraz 2 chł. (5%). Problemy z komunikacją społeczną zdiagnozowano u 8 uczniów (11%), w tym u 2 dzw. (6%) oraz 6 chł. (15%).

Dzieci, u których stwierdzono dysleksję wykazywały powolne tempo myślenia, skłonności do powierzchownego uogólniania, niestałość uwagi i szybkie męczenie się wykonywaną pracą umysłową.

Dzieci z trudnościami matematycznymi mają znaczne opóźnienia w zakresie przerobionego materiału, co więcej nadmierne trudności w nauce negatywnie wpływają na zdrowie psychiczne uczniów, powodując problemy natury emocjonalnej. Diagnoza wykazała, iż dzieci te mają problemy z koncentracją, a dodatkowo odznaczają się niskim poziomem motywacji.

Dzieci z problemami w komunikacji społecznej i problemami logopedycznymi, na skutek braku zrozumienia przez otoczenie wycofują się albo wymuszają zaspokajanie swoich potrzeb poprzez zachowania agresywne, co też w efekcie doprowadza do licznych konfliktów z rówieśnikami, a także w indywidualnych przypadkach – konfliktów na linii uczeń-nauczyciel.

Opisane powyżej problemy stanowią istotną barierę w dalszym rozwoju dzieci, jak i wielką przeszkodę w zdobywaniu przez nie sukcesów szkolnych. W związku z tym konieczne jest to, aby przeprowadzić dodatkowe zajęcia, które wyeliminują lub złagodzą wymienione dysfunkcje rozwojowe dzieci objętych projektem, co stanowić będzie odpowiedź na oczekiwania uczestników projektu.

Dzieci rekrutowane były zgodnie z zasadą równości płci i w odniesieniu do wyników diagnozy i proporcji w liczbie uczniów ze zdiagnozowanymi problemami. Diagnoza została przeprowadzona w październiku 2011 r. i obejmowała diagnozę oraz informację o gotowości szkolnej dzieci, które pójdą do klasy I w roku 2012/2013. Diagnoza szkolna jak i gotowości szkolnej opierała się na obserwacji uczniów i dzieci w czasie zajęć.

Lista osób uczestniczących w poszczególnych zajęciach
 


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2022 17:15